Terveys / Health

 

Amerikankarvatonterrieri on pääpiirteissään terve rotu. Harvinaisuutensa johdosta rodun terveys on hyvin tärkeä osa-alue koiran pidossa. Erityisesti kasvatettaessa rotua, terveys nousee hyvin suureen rooliin. Jokainen pentue on tärkeä rodun tulevaisuudelle, joten jalostuskoirien terveys onkin kaikkien rodun parissa toimivien yhteinen etu.


Rotuyhdistys tekee väsymätöntä työtä rodun terveyden parantamiseksi. Rotuyhdistys on laatinut Jalostuksen tavoiteohjelman Amerikankarvatonterrierille ja Rottaterrierille.  Yhdistykseen kuuluvat kasvattajasitoumuksen allekirjoittaneet  kasvattajat sitoutuvat noudattamaan yhdistyksen laatimia jalostussuosituksia. Jalostukseen käytettävien koirien tulee olla terveitä ja rodunomaisia, niin luonteeltaan kuin ulkomuodoltaankin.


Rodun terveyttä voidaan ylläpitää tarjoamalla asianmukaista hoitoa ja liikuntaa, tasapainoista yksilölle sopivaa ruokaa, sekä testaamalla jalostukseen käytettäviä koiria sairauksien varalta. Yhteistyö kasvattajien ja koirien omistajien välillä on tässäkin avain asemassa.

 

Omassa kasvatustyössäni painotan erityisesti terveyttä; sairas koira on suuri suru omistajilleen. Tämän johdosta pyrin testauttamaan koirani virallisilla terveystarkastuksilla mahdollisimman kattavasti, ja olemaan käyttämättä sairaita koiria jalostuksessa. Kaikilla jalostuskoirillani on MyDogDNA -passi, joka on yksi hyvä työkalu terveyttä tarkasteltaessa. Vielä toki ei kaikkia rodussa mahdollisesti sairauksia aiheuttavia geenejä ole löydetty, mutta työtä asian eteen tehdään koko ajan.  


Suuri kysymysmerkki rodussa on MVD eli Mikrovaskulaarinen dysplasia. Sairaudesta ei vielä tiedetä paljoa, mutta on hyvin todennäköistä, että se on perinnöllinen tila. Sitä, kuinka tämä sairaus periytyy, ei vielä kuitenkaan tarkkaan tiedetä.  

 
 

American Hairless Terrier is basically a healthy breed. Due to the rarity of the breed, health is a very important aspect of keeping a dog. Particularly in breeding, health rises  into a very large role. Each litter is important for the breeds future, so the health of the breeding dogs is a common interests.

Breed Association is making unremitting efforts to improve the health of the breed. Breed Association has prepared a breeding strategy for AHT's and Rat Terriers. The breeders that are in our association, have signed a commitment to abide the recommendations established by the Association.  Dogs used for breeding should be healthy and in breed standards, in both nature and appearances.

The breed's health can be maintained by providing the proper care and exercise, a balanced individual, appropriate food, as well as testing of the dogs used for breeding. Cooperation with breeders and dog owners is also in key position.

 
In my breeding work I emphasize health; sick dog is a great sorrow to it's owners. As a result, I will try to test my dogs in the official medical examinations as comprehensively as possible, and not to use sick dogs in breeding. All my breeding dogs have MyDogDNA passport, which is one good tool for analysing health. Yet of course, not all of the breeds potentially disease-causing genes have been found, but work is done on it all the time.

The big question in this breed is MVD or microvasculatur dysplasia. The disease is not yet much known, but it is very likely that it is a hereditary condition. However the way this disease is inherited,  is not yet exactly known.