Tutkimukset / Examinations

1. Silmäpeilaus


2. Polviniveltutkimus


3. Sydän tarkastus


4. Lonkkanivelkuvaus


5. Kyynärnivelkuvaus1. Silmäpeilaus


Silmäpeilauksessa tutkitaan koiran silmät synnynnäisten ja perinnöllisten silmäsairauksien osalta. Peilauksessa koiralle laitetaan pupilleja laajentavia silmätippoja, joiden annetaan vaikuttaa noin puoli tuntia.  Varsinaisessa tarkastuksessa silmä tutkitaan epäsuoralla oftalmoskoopilla ja biomikroskooppisella rakovalotutkimuksella. Tutkimus on koiralle kivuton (itse laitteet eivät koske koiraa), joskin pupillia laajentavat tipat aiheuttavat hetkeksi heikentyneen näkökyvyn.


Tutkimuksen suorittajan tulee olla silmäsairauksiin erikoistunut eläinlääkäri, joka kirjoittaa lausunnon ECVO-lomakkeelle ja toimittaa sen Kennelliittoon. Amerikankarvatonterrierien lausunnot kannattaa lähettää myös rotuyhdistykselle.  Jotta lausunto olisi virallinen, koiran tulee olla vähintään 1 vuoden ikäinen. Jalostukseen käytettävällä koiralla on oltava voimassaoleva silmätutkimustulos.PLL


Primaarinen linssiluksaatio (PLL) on usealla eri koirarodulla tunnettu, kivulias, perinnöllinen silmäsairaus. PLL:ää sairastavilla koirilla silmän sädekehästä linssin pinnalle kulkevat säikeet, jotka pitävät linssiä paikallaan, hajoavat tai tuhoutuvat. Tämä johtaa linssin irtoamiseen pois paikaltaan eli luksoitumiseen.


Sekä PLL-geenitesti, MyDogDNA –testi, että silmäpeilaus kertovat, onko koiralla primaarinen linssiluksaatio. Geenitesteillä voidaan kuitenkin varmistaa koiran geneettinen tila kyseisen sairauden osalta.


 

Perinnöllinen harmaakaihi


Perinnöllinen harmaakaihi eli hereditäärinen katarakta tekee silmän linssiin eriasteisia ja –kokoisia samentumia, ja voivat haitata koiran näköä. Muutokset silmässä yleensä pahentuvat iän myötä ja sairauden alkamisikä vaihtelee paljon. Kaihi voi olla perinnöllinen tai ei perinnöllinen, synnynnäinen tai hankittu. Hankittu kaihi voi olla seurausta esimerkiksi sokeritaudista, jolloin se kehittyy hyvin nopeasti täydelliseksi kaihiksi. Nuorilla koirilla kaihi on yleensä perinnöllinen.


2. Polviniveltutkimus


Tarkastuksessa tutkitaan polvilumpion liikkuvuus telaurassa, ja sen liikkuvuus määritellään asteikolla 0-4; mitä pienempi luku, sen paremmat polvet ovat. Itse tutkimus on koiralle kivuton.  Virallisessa polvitarkastuksessa koiran tulee olla tunnistusmerkitty, ja vähintään vuoden ikäinen.  Alle kolme vuotiaan koiran tulokset ovat voimassa kaksi (2) vuotta, ja yli kolme vuotiaan koiran lausunto on voimassa pysyvästi.


Jalostukseen käytettävällä koiralla on oltava voimassaoleva polvitutkimustulos.


Polvinivelen arvosteluasteikko:


0 = Terve: ei muutoksia


1 = Lieväasteinen muutos: polvilumpio menee ajoittain paikaltaan, mutta palaa itse paikoilleen


2 = Kohtalainen muutos: polvilumpio menee paikaltaan jalkaa koukistettaessa tai kierrettäessä  eikä palaa auttamatta


3 =Vaikea muutos: polvilumpio yleensä poissa paikoiltaan, saadaan asetettua tilapäisesti paikoilleen


4 =Erittäin vaikea muutos: polvilumpio pysyvästi sijoiltaan eikä pysy telaurassa ilman leikkausta


3. Sydänkuuntelu


Sydänkuuntelun voi tehdä minkä ikäisenä tahansa. Tavallisesti jo pentutarkastuksessa eläinlääkäri kuuntelee keuhkojen lisäksi sydänäänet. Virallisen sydänkuuntelun saa toistaiseksi tehdä jokainen eläinlääkäri. Kuuntelu tehdään stetoskoopilla, jossa kuunnellaan, ettei koiralla ole sydämen vajaatoimintaa eikä sivuääniä. Monilla eläinlääkäriasemilla sydänkuuntelu tehdään jokaisen tutkimuksen tai toimenpiteen yhteydessä.


Sydäntutkimuksen arvosteluasteikko:


0 = ei sivuääniä


1 = sivuääni kuuluu


2 = epävarma


4. Lonkkanivelkuvaus


Lonkkakuvauksiin voi viedä aikuisen (yli 1,5-vuotiaan) koiran. Kuvaus tehdään röntgenissä koiran ollessa rauhoitettuna. Eläinlääkäri voi antaa oman lausuntonsa, mutta virallisen tuloksen saamiseksi täytyy lausunto pyytää Kennelliiton lausunnonantajalta. Arvosteluasteikko A-E,  A:n ollessa paras/normaali.


5. Kyynärnivelkuvaus


Myös tämä tutkimus tehdään röntgenissä koiran ollessa rauhoitettuna.  Eläinlääkäri voi antaa oman lausuntonsa, mutta virallisen tuloksen saamiseksi täytyy lausunto pyytää Kennelliiton lausunnonantajalta. Arvosteluasteikko 0-3,  0:n ollessa paras/normaali.


Lähteet: Suomen Kennelliitto

1. Thorough eye examination


2. Knee joint examination


3. Cardiac examination


4. Hip joint scan


5. Elbow joint scan

1. Thorough eye examination


In thorough eye examination the dog's eyes are examined for inborn and hereditary eye illnesses. In examination eyedrops are put to the dogs eyes which extend pupils. Drops are allowed to effect about half an hour. In an actual examination the eye is examined by indirect ophthalmoscopy and biomicroscopic slit lamp examination. The study is painless (the devices themselves do not touch the dog) to the dog although the pupil expanding drops momentarily causes impaired vision.


The examination should be performed by a veterinarian specializing in eye diseases, who writes the statement to the ECVO certificate form and submits it to the Finnish Kennel Club. Americanhairlessterrier eye statements are worth sending to a breed association also. So that the statement would be official, the dog has to be at least 1 year old. The dog which is used for breeding must have a valid eye examination certificate.PLL


Primary lens luxation (PLL) is known in several dog breeds. It's painfull inherited eye disease. Sick dogs strands which hold the lens in place, from the halo of the eye to the surface of the lens, break or are destroyed. This leads to detachment of the lens out of place or luxation.


Both PLL gene test, MyDogDNA testa and eye examination can tell whether dog has primary lense luxation. However, the gene tests can be used to secure the dog's genetic state for the illness in question.Hereditary cataract:


Hereditary cataract makes the eye lens opacities varying degrees and sizes, and may can hamper the dog's sight. Changes in the eye tends to become worse with age and the onset of the disease varies greatly. Cataract can be inherited or not inherited, inborn or acquired. The acquired cataract can be a consequence of, for example, diabetes in which case it develops into a perfect cataract very fast. On young dogs the cataract is usually hereditary.


2. Knee joint examination


In the inspection the mobility of the kneecap in the roller groove is studied and its mobility is determined on scale 0-4; the smaller the number the better the knees. The study itself is painless to the dog. In an official knee examination the dog has to be identification marked and at least a year old. The under three year-old dog's results are valid two (2) years and over three year-old dog's certificate is valid for life.

The dog which is used for breeding must have a valid knee joint certificate result. 


The knee joint grading scale:
 


0 = Healthy: No changes


1 = A mild degree of change: the patella luxates from time to time, but returns to itself in place


2 = Moderate change: the patella luxates when bending or rotating feet and does not return without help


3 =Difficult change: patella usually out of position/luxated, can be put in place temporarily


4 =Very difficult change: permanently dislocated kneecap, won't stay in it's place without surgery3. Cardiac examination


Heart listening can be done at any age. Usually the veterinarian listens to the heart sounds in addition to the lungs as early as in the veterinary puppy check. Official listening to the heart may be, at this time, make every veterinarian. The listening is made with a stethoscope in which it is listened that the dog has neither heart insufficiency nor murmurs. With many vet clinic the heart listening is made at the same time with every study or measure.


Heartexamination grading scale:


0 = no murmurs


1 = murmur


2 = uncertain4. Hip joint scan


Adult (over 1,5-year-old) dog can be hip examined. The scanning will be made in the x-ray when the dog is under sedation. The veterinarian can give his own statement, but to get the official result the opinion of the Kennel Clubs experts have to be asked.Grading scale A-E when A is best/normal.


5. Elbow joint scan


Also this examination will be conducted in the x-ray while the dog is sedated.The veterinarian can give his own statement, but to get the official result the opinion of the Kennel Clubs experts have to be asked. Grading scale 0-3 when 0 is best/normal.Sources: Finnish Kennel Club